Bez kategorii

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEK

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.7.4″ custom_padding=”||3px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.7.6″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.4em” hover_enabled=”0″ border_width_bottom=”4px” sticky_enabled=”0″ min_height=”98px”]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI, CZYTELNI ORAZ STANOWISK KOMPUTEROWYCH

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DYWITACH I FILIACH BIBLIOTECZNYCH 

W KIEŹLINACH I SĘTALU

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

 

  § 1

Prawo korzystania

1. Z usług Biblioteki w Dywitach i jej filiach może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

2. Czytelnik pełnoletni przy zapisie powinien: okazać dowód lub inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL.

3. Czytelnik niepełnoletni zapisuje się do Biblioteki w obecności i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic zapisując dziecko powinien okazać dokument stwierdzający tożsamość dziecka oraz zawierający PESEL.

4. Czytelnik podpisując kartę zapisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, potwierdza prawdziwość podanych danych (szczególnie teleadresowych) oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

5. Karta zapisu niszczona jest komisyjnie po 5 latach nieaktywności czytelnika.

6. Wypełniona Karta zapisu, przechowywana w Bibliotece, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z Biblioteki, a zawarte w niej dane przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Podpisana przez użytkownika karta zapisu jest podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki.

8. Za pierwszą kartę biblioteczną użytkownik płaci 1 zł.

9. Za wydanie nowej karty (z powodu zniszczenia lub zagubienia) pobiera się opłatę w wysokości 5 zł.

10. Użytkownik zobowiązany jest do okazywania bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z usług Biblioteki.

11. Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast bibliotekarzowi w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.

12. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

13. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

14. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

15. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.

16. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

17. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

§2

Wypożyczanie na zewnątrz

1. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych czytelników. Łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 7 jednostek ewidencyjnych w Bibliotece głównej i jej filiach.

– okres wypożyczenia zbiorów wynosi:

a) jeden miesiąc- książki, audiobooki;

b) dwa tygodnie- czasopisma i gazety.

2. Użytkownik może uzyskać dwukrotne przedłużenie terminy wypożyczonych zbiorów.    Dokonywanie przedłużenia terminu należy dokonać nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy Biblioteki, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu można również dokonać drogą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Otrzymanie odpowiedzi jest potwierdzeniem dokonania przedłużenia.

3. Każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.

4. W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

5. Wybrane książki należy podać bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.

6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów on-line, wydawnictw informacyjnych itp.

7. Możliwe jest zamawianie dostępnych zbiorów lub dokonanie rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie, podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego. Akceptacji/ anulowania, zamówienia/ rezerwacji dokonuje bibliotekarz. O akceptacji/ anulowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na e-mail. Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

8. Czytelnik powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

9 .Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić należną kwotę za książkę, której wyceny dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

10. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od czytelnika.

11. Za przetrzymywanie książek (poza wyjątkowymi przypadkami należycie uzasadnionymi) ponad termin 30 dni pobiera się opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wypożyczony wolumin/audiobook.  

12. W razie opornego stanowiska czytelnika Biblioteka dochodzi swych pretensji na drodze prawnej.                                                                                                                 

                                                                                                                               &3

                                                                                                    Korzystanie z Biblioteki na miejscu

1. Z czytelni może korzystać osoba, która jest użytkownikiem Biblioteki.

2. Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

3. Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych Biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

4. Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych i tabletów do jednej godziny łącznie, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. 15 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki czytelnik ma obowiązek opuścić stanowisko komputerowe.

6. Użytkownicy korzystający z Internetu zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

7. Zabrania się instalowania własnych programów, tworzenia, wyszukiwania oraz prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, naruszania praw autorskich i licencyjnych, otwierania stron dotyczących przemocy, pornografii itp., wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, korzystania z komunikatorów internetowych, zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz tworzenia i zapisywania własnych plików na dysku twardym.

8. Zabrania się używania komputera do celów komercyjnych.

9. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym ponosi użytkownik.

10. Użytkownik nie stosujący się do regulaminu może decyzją kierownika Biblioteki utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego.

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

12. W przypadku, kiedy w zbiorach Biblioteki i filii nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika Biblioteka może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

                                                                                          §4

Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia Biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w Bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

3. W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z Biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów.

                                                                                                                                   §5

Przepis końcowy

1. Zasady korzystania z Biblioteki dostępne są w poszczególnych agendach Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez użytkowników.

3. Uwagi dotyczące zasad korzystania z Biblioteki, zakresu świadczonych usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza.

4. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji dyrektora jednostki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]