Bez kategorii

Deklaracja dostępności

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.7″ custom_margin=”-170px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” text_font_size=”42px” text_line_height=”1.8em” border_width_bottom=”4px” global_colors_info=”{}”]

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dywitach

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.10.6″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.6em” link_line_height=”3em” custom_padding=”||0px|||” global_colors_info=”{}”]


Biblioteka Publiczna w Dywitach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bibliotekadywity.pl/


• Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;


Strona nie posiada:
• Brak opisów alternatywnych i tytułów zdjęć i grafik
• wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.


Ułatwienia na stronie


• Powiększenie/pomniejszenie tekstu
• Skala szarości
• Wysoki kontrast
• Kontrast negatywny
• Jasne tło
• Podkreślenia linków
• Czytelna czcionka
• Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
• podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-06
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-06


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Celina Kosin, gbpdywity@wbp.olsztyn.pl


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 00 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Bez kategorii

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEK

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.7.4″ custom_padding=”||3px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.7.6″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.4em” hover_enabled=”0″ border_width_bottom=”4px” sticky_enabled=”0″ min_height=”98px”]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI, CZYTELNI ORAZ STANOWISK KOMPUTEROWYCH

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DYWITACH I FILIACH BIBLIOTECZNYCH 

W KIEŹLINACH I SĘTALU

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.6″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

 

  § 1

Prawo korzystania

1. Z usług Biblioteki w Dywitach i jej filiach może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

2. Czytelnik pełnoletni przy zapisie powinien: okazać dowód lub inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL.

3. Czytelnik niepełnoletni zapisuje się do Biblioteki w obecności i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic zapisując dziecko powinien okazać dokument stwierdzający tożsamość dziecka oraz zawierający PESEL.

4. Czytelnik podpisując kartę zapisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, potwierdza prawdziwość podanych danych (szczególnie teleadresowych) oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

5. Karta zapisu niszczona jest komisyjnie po 5 latach nieaktywności czytelnika.

6. Wypełniona Karta zapisu, przechowywana w Bibliotece, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z Biblioteki, a zawarte w niej dane przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Podpisana przez użytkownika karta zapisu jest podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki.

8. Za pierwszą kartę biblioteczną użytkownik płaci 1 zł.

9. Za wydanie nowej karty (z powodu zniszczenia lub zagubienia) pobiera się opłatę w wysokości 5 zł.

10. Użytkownik zobowiązany jest do okazywania bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z usług Biblioteki.

11. Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast bibliotekarzowi w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.

12. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

13. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

14. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

15. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.

16. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

17. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

§2

Wypożyczanie na zewnątrz

1. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych czytelników. Łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 7 jednostek ewidencyjnych w Bibliotece głównej i jej filiach.

– okres wypożyczenia zbiorów wynosi:

a) jeden miesiąc- książki, audiobooki;

b) dwa tygodnie- czasopisma i gazety.

2. Użytkownik może uzyskać dwukrotne przedłużenie terminy wypożyczonych zbiorów.    Dokonywanie przedłużenia terminu należy dokonać nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy Biblioteki, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu można również dokonać drogą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Otrzymanie odpowiedzi jest potwierdzeniem dokonania przedłużenia.

3. Każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.

4. W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

5. Wybrane książki należy podać bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.

6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów on-line, wydawnictw informacyjnych itp.

7. Możliwe jest zamawianie dostępnych zbiorów lub dokonanie rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie, podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego. Akceptacji/ anulowania, zamówienia/ rezerwacji dokonuje bibliotekarz. O akceptacji/ anulowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na e-mail. Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

8. Czytelnik powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

9 .Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić należną kwotę za książkę, której wyceny dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

10. Za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od czytelnika.

11. Za przetrzymywanie książek (poza wyjątkowymi przypadkami należycie uzasadnionymi) ponad termin 30 dni pobiera się opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wypożyczony wolumin/audiobook.  

12. W razie opornego stanowiska czytelnika Biblioteka dochodzi swych pretensji na drodze prawnej.                                                                                                                 

                                                                                                                               &3

                                                                                                    Korzystanie z Biblioteki na miejscu

1. Z czytelni może korzystać osoba, która jest użytkownikiem Biblioteki.

2. Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

3. Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych Biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

4. Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych i tabletów do jednej godziny łącznie, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. 15 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki czytelnik ma obowiązek opuścić stanowisko komputerowe.

6. Użytkownicy korzystający z Internetu zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

7. Zabrania się instalowania własnych programów, tworzenia, wyszukiwania oraz prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, naruszania praw autorskich i licencyjnych, otwierania stron dotyczących przemocy, pornografii itp., wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, korzystania z komunikatorów internetowych, zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz tworzenia i zapisywania własnych plików na dysku twardym.

8. Zabrania się używania komputera do celów komercyjnych.

9. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym ponosi użytkownik.

10. Użytkownik nie stosujący się do regulaminu może decyzją kierownika Biblioteki utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego.

11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

12. W przypadku, kiedy w zbiorach Biblioteki i filii nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika Biblioteka może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

                                                                                          §4

Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia Biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w Bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

3. W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z Biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów.

                                                                                                                                   §5

Przepis końcowy

1. Zasady korzystania z Biblioteki dostępne są w poszczególnych agendach Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez użytkowników.

3. Uwagi dotyczące zasad korzystania z Biblioteki, zakresu świadczonych usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza.

4. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji dyrektora jednostki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Aktualności Bez kategorii MENU Oferta strona główna

GODZINY OTWARCIA

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ custom_margin=”-125px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”30px” global_colors_info=”{}”]Dzisiejsza data:[/et_pb_text][et_pb_button button_text=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoiY3VycmVudF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJkYXRlX2Zvcm1hdCI6ImN1c3RvbSIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6ImwsIGQgTSBZIn19@” button_alignment=”center” _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”button_text” _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”28px” button_text_color=”#000000″ button_border_width=”0px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.4em” border_width_bottom=”4px” global_colors_info=”{}”]

Godziny otwarcia

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_3,1_3,1_3″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_module=”777″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”26px” global_colors_info=”{}”]

BIBLIOTEKA DYWITY

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}”]

Poniedziałek 10:00-18:00
Wtorek 10:00-18:00
Środa 08:00-15:00
Czwartek 10:00-18:00
Piątek              10:00-18:00

   

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”26px” global_colors_info=”{}”]

FILIA KIEŹLINY

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}”]

Poniedziałek 08:00-12:00
Wtorek 15:00-18:00
Środa 08:00-12:00
Czwartek 15:00-18:00
Piątek Zamknięte

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”26px” global_colors_info=”{}”]

FILIA SĘTAL

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ transform_scale_tablet=”” transform_scale_phone=”” transform_scale_last_edited=”on|phone” transform_translate_tablet=”” transform_translate_phone=”” transform_translate_last_edited=”on|phone” transform_rotate_tablet=”” transform_rotate_phone=”” transform_rotate_last_edited=”on|phone” transform_skew_tablet=”” transform_skew_phone=”” transform_skew_last_edited=”on|phone” transform_origin_tablet=”” transform_origin_phone=”” transform_origin_last_edited=”on|phone” transform_styles_last_edited=”on|phone” transform_styles_tablet=”” transform_styles_phone=”” global_colors_info=”{}”]

Poniedziałek Zamknięte
Wtorek 13:00 – 17:00
Środa Zamknięte
Czwartek 13:00 – 17:00
Piątek Zamknięte

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||20vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.16″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px|auto|-93px|447px|false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

MENU

O NAS

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.8.0″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.4em” border_width_bottom=”4px”]

Historia powstania Biblioteki

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.0″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em”]

Biblioteka Publiczna w Dywitach powstała w grudniu 1948 roku. Pierwszym bibliotekarzem został pracownik Zarządu Gminnego – Henryk Jastrzębski.  Przejął on obowiązki od nauczycielki Bronisławy Kolasowej, która prowadziła zorganizowany wcześniej tzw. punkt biblioteczny. Nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o tym, gdzie mieściła się Biblioteka. Zapewne w budynku szkoły, tak jak w większości wsiach w powojennej Polsce. Pierwszy księgozbiór liczył 389 woluminów. Były to książki z tzw. przydziału, który obowiązywał wtedy   w Polsce. Pod numerem pierwszym zainwentaryzowano książkę Alfreda Lampe pt. „Myśli o nowej Polsce”. W 1950 roku Biblioteka gminna udostępniała swój księgozbiór również w 12 punktach bibliotecznych w poszczególnych miejscowościach gminy. Z dokumentów archiwalnych wiemy, że jesienią 1951 roku Biblioteka gminna mieściła się w prywatnym mieszkaniu pani Hildowej. Pierwszymi czytelnikami Biblioteki najczęściej byli ludzie, którzy przybyli na te tereny po wojnie. Później proporcje te zmieniały się, czytała przede wszystkim młodzież szkolna, a za jej pośrednictwem i przykładem czytały też starsze pokolenia. W 1954 roku po reformie administracyjnej Biblioteka gminna została przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Dywitach i włączona do krajowej sieci bibliotecznej. Dekret dotyczący bibliotek stworzył podstawy prawne do ich funkcjonowania, a także gwarantował fundusze na  ich działalność. Na początku lat siedemdziesiątych Gromadzka Biblioteka Publiczna w Dywitach posiadała 6 punktów bibliotecznych. Wszystkie placówki posiadały łącznie 6 tysięcy woluminów. W 1971 roku na 6157 książek znajdujących się w dywickiej bibliotece, 3115 stanowiła literatura piękna, a pozostałe 3024 tomu literatura popularnonaukowa. Wówczas Biblioteka mieściła się w dwóch pokojach wydzielonych w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Natomiast punkty biblioteczne usytuowane były w szkołach lub Klubach Rolnika. Najczęściej z Bibliotek korzystały dzieci i młodzież do 19 roku życia, stanowiąc 70,6% ogółu czytelników. W 1976 roku biblioteki w całej gminie zarejestrowały 313 czytelników.  Dwa lata później utworzono filię biblioteczną w Tuławkach. Stan sieci bibliotecznej w tym czasie przedstawiał się następująco: Gromadzka Biblioteka w Dywitach, nowo otwarta filia w Tuławkach oraz 10 punktów bibliotecznych, w Brąswałdzie, Bukwałdzie, Frączkach, Gadach, Gradkach, Kieźlinach, Ługwałdzie, Nowych Włókach, Spręcowie i Zalbkach. Należy tu dodać, że w Dywitach i Tuławkach czytelnicy mogli korzystać z książek także na miejscu, w specjalnie do tego przygotowanych czytelniach. W latach osiemdziesiątych liczba bibliotek zaczęła spadać. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej na początku lat dziewięćdziesiątych. Taka tendencja widoczna była w tym okresie niestety w całym kraju. Spowodowane to było wielkimi zmianami politycznymi oraz brakiem odpowiednich przepisów prawnych. Na przestrzeni lat losy biblioteki kształtowały się różnie. Były zmiany lokalu, łączenie i rozdzielanie z innymi instytucjami kultury, a nawet próby podjęcia decyzji o jej zamknięciu, ale nie doszło do ich realizacji. W chwili obecnej Biblioteka Publiczna w Dywitach działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury  i mieści się w budynku szkoły. W skład Biblioteki głównej wchodzą dwie filie  w Kieźlinach i w Sętalu.  Czytelnicy mają do dyspozycji ok. 16 tys. woluminów, 20 tytułów czasopism bieżących, możliwość skorzystania z czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Biblioteka posiada także katalog on-line, dzięki czemu czytelnicy mogą przeglądać nasze zasoby biblioteczne nie wychodząc z domu oraz zamawiać i rezerwować wybrane pozycje. Osoby niepełnosprawne i chore mogą zamawiać książki przez telefon, które będą dostarczane pod wskazany adres na terenie Dywit. W Bibliotece organizowane są także różne spotkania, wernisaże, wystawy, lekcje biblioteczne oraz inne działania kulturalno-edukacyjne promujące książkę i bibliotekę. Na koniec 2019 roku ogólny stan liczbowy księgozbioru we wszystkich naszych placówkach wyniósł 15794 woluminy, natomiast liczba czytelników to 1464 osoby.

Kierownik: Celina Kosin

Bibliotekarz: Aleksandra Bondarow-Rojczyk

Tekst: Celina Kosin

                     

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Filie

TUŁAWKI

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.1em” border_width_bottom=”4px”]

Biblioteka Społeczna w Tuławkach

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em”]

Wkrótce przy świetlicy wiejskiej w Tuławkach będzie funkcjonowała biblioteka społeczna. Zainteresowanie czytelnictwem i możliwością wypożyczania książek w północnej części gminy stale rośnie. Korzystając z możliwości dodatkowego dofinansowania inwestycji zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, mieszkańcy w czynie społecznym wyremontowali pomieszczenie znajdujące się przy świetlicowej kuchni z myślą o utworzeniu biblioteki społecznej. W tej chwili trwa zbiórka książek, które wzbogacą nasz księgozbiór.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Filie

SĘTAL

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ custom_margin=”-125px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.1em” border_width_bottom=”4px” global_colors_info=”{}”]

Biblioteka w Sętalu

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em” custom_padding=”29px|||||” global_colors_info=”{}”]

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYWITACH

Pierwsza Wiejska Biblioteka Publiczna w Sętalu została założona w 1960r. (informacja uzyskana z kroniki Szkoły Podstawowej w Sętalu prowadzonej przez kierownika szkoły Henryka Chodkowskiego).

Placówka ta działała wiele lat. Zamknięto ją, ponieważ budynek, w którym się mieściła został sprzedany. Księgozbiór przechowano w szkole. W obecnej formie i siedzibie  działamy od  października 1996r. czyli od likwidacji w Sętalu szkoły podstawowej.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci i dorosłych oraz dokumenty życia społecznego. Stanowi centrum kultury, komunikacji społecznej i informacji. Od początku swojego istnienia rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców Sętala i okolicznych wsi, rozbudza zainteresowania i kształtuje gusty literackie.

W 2021 roku biblioteka została przeniesiona do budynku świetlicy wiejskiej. Jej księgozbiór liczy obecnie ponad 300 książek: literatury pięknej dla dorosłych i dzieci oraz zbiór literatury regionalnej. Obecnie trwają prace nad powiększeniem księgozbioru. Udaje nam się pozyskiwać nowości, także dzięki ofiarności naszych czytelników. 

Czytelnicy mają dostęp do Internetu. Dzieci mogą spędzać czas przy grach planszowych.

Zapraszamy mieszkańców Sętala, okolicznych wsi i wszystkich fanów literatury do odwiedzenia naszej placówki.             

Bibliotekarz:

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.16″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Filie

KIEŹLINY

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.1em” border_width_bottom=”4px” global_colors_info=”{}”]

Biblioteka w Kieźlinach

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.0″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Filia Biblioteki Publicznej w Dywitach

Biblioteka oferuje:

 • książki z literatury pięknej – polskiej i obcej w dużym wyborze,
 • lektury szkolne, dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej oraz ich opracowania,
 • książki z różnych dziedzin na poziomie popularnym i naukowym,
 • wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, poradniki o zróżnicowanej tematyce,
 • prasę codzienną i kolorową,
 • bezpłatny dostęp do internetu.

Do dyspozycji czytelników jest katalog on-line:

 • alfabetyczny
 • rzeczowy
 • tytułowy

Działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

 

Bibliotekarz: Bożena Keczmerska

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Oferta

PROJEKTY

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” text_font_size=”44px” text_line_height=”1.6em” border_width_bottom=”4px” global_colors_info=”{}”]

PROJEKTY  REALIZOWANE W BIBLIOTECE 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em” global_colors_info=”{}”]

Mała książka – wielki człowiek projekt skierowany do dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Obecnie trwa kolejna edycja 2021. Nasza Biblioteka już po raz czwarty bierze udział w projekcie. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania Bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy Maluch, który przyjdzie do Biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Para-buch! Książka w ruch! To nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Oferta

AUDIOBOOKI

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ custom_margin=”-125px||||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.3″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” text_font_size=”45px” text_line_height=”1.1em” border_width_bottom=”4px”]

AUDIOBOOKI

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.6″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em”]

Serdecznie zapraszamy do korzystania z jeszcze niewielkiego, ale mamy nadzieję z czasem powiększającego się, zbioru audiobooków!

Audiobooki to doskonałe rozwiązanie dla osób mających problemy ze wzrokiem, zapracowanych oraz szukających nowych sposobów spędzania wolnego czasu. Można ich słuchać w autobusie, w drodze do
i ze szkoły, podczas treningu, w czasie wykonywania prac domowych, podczas spaceru i przed snem.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/07/audiobook.jpg” alt=”audiobook” align=”center” _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default”][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” text_font_size=”34px”]

LIPCOWE AUDIOBOOKI DLA DZIECI

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476″ _builder_version=”4.9.10″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ show_title_and_caption=”off” sticky_enabled=”0″][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” text_font_size=”34px”]

CZERWCOWE AUDIOBOOKI DLA DZIECI

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158″ orientation=”portrait” show_title_and_caption=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” text_font_size=”34px”]

AUDIOBOOKI DLA DOROSŁYCH

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”1397,1407,1406,1405,1404,1403,1402,1401,1400,1399,1398″ orientation=”portrait” show_title_and_caption=”off” _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” text_font_size=”34px”]

AUDIOBOOKI DLA DZIECI

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids=”1382,1381,1380,1379,1378,1377,1376,1375,1374,1373,1372,1371,1368,1367,1366″ orientation=”portrait” show_title_and_caption=”off” _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.5.1″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Oferta

GRY DLA DZIECI

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ min_height=”430px” custom_margin=”-164px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” column_structure=”1_2,1_2″ sticky_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” type=”1_2″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_image title_text=”gry planszowe 1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” width=”73.8%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.17.3″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.4em” header_4_font_size=”40px” header_4_line_height=”2.4em” text_orientation=”justified” custom_margin=”||29px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Gry planszowe

Od kwietnia 2022 roku można u nas też wypożyczać gry planszowe, które uzyskałyśmy w ramach projektu „Zgrana biblioteka”. Jest to projekt realizowany przez Wydawnictwo Rebel, które zajmuje się wydawaniem oraz promowaniem gier planszowych.

 

W związku z tym projektem dostępne są u nas następujące gry:

1. Abalone

2. BrainBox – Matematyka

3. BrainBox – Przyroda

4. BrainBox – Świat

5. BrainBox – Poznaję domy zwierząt

6. BrainBox – Poznaję litery

7. Cortex

8. Dobble

9. Rory’s Story Cube

10. Tajniacy

11. Wsiąść do pociągu – Europa

12. 7 Cudów Świata – Architekci

13. 7 Cudów Świata

14. Splendor

15. Łąka

16. Dixit

17. Punto

 

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania naszych zbiorów.

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.4em” header_4_font_size=”40px” header_4_line_height=”2.4em” text_orientation=”justified” custom_margin=”||29px|||” global_colors_info=”{}”]

 

Gry planszowe są znakomitym sposobem na spędzenie czasu z rodziną lub znajomymi. Nowoczesne planszówki są oparte na różnorodnej mechanice rozgrywki, mają też piękną szatę graficzną i często wciągającą fabułę.

Proponujemy gry dla najmłodszych:

 • Pucio Domino
 • Pucio, gdzie to położyć?
 • Pucio, co tu pasuje?
 • Pucio, pierwsze zabawy
 • Pucio, przeciwieństwa
 • Pucio, czego brakuje?
 • Memo, rok w lesie
 • Memo
 • Bójka na czy-ta-nie
 • Trenuj umysł – spostrzegawczość
 • Szachy

 

Nasza Biblioteka rozpoczęła wypożyczanie gier planszowych od maja 2020 r.

 

Regulamin wypożyczania gier planszowych:

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
  po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.
 4. Wypożyczenie Gry podlega takim samym zasadom jak wypożyczenie książki.
 5. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia gry wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danej Gry oraz, że otrzymał ją pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 6. Gry można wypożyczać na okres miesiąca.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 8. Gry można prolongować jeden raz.
 9. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 2. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 3. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
  w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zwłoki

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1.Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika Gry w stanie kompletnym oraz w stanie umożliwiającym korzystane z Nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest według wskazania pracownika Biblioteki do:
 7. a) dostarczenia do Biblioteki brakujących elementów w czasie wskazanym przez Bibliotekarza
 8. a) odkupienia identycznej Gry lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza w czasie wskazanym przez Bibliotekarza

9 Niespełnienie warunków wynikających z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania zaległej należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Biblioteki.

[/et_pb_text][et_pb_image title_text=”gry planszowe 1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” min_height=”289px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.16″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skip to content