Historia powstania Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Dywitach powstała w grudniu 1948 roku. Pierwszym bibliotekarzem został pracownik Zarządu Gminnego – Henryk Jastrzębski.  Przejął on obowiązki od nauczycielki Bronisławy Kolasowej, która prowadziła zorganizowany wcześniej tzw. punkt biblioteczny. Nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o tym, gdzie mieściła się Biblioteka. Zapewne w budynku szkoły, tak jak w większości wsiach w powojennej Polsce. Pierwszy księgozbiór liczył 389 woluminów. Były to książki z tzw. przydziału, który obowiązywał wtedy   w Polsce. Pod numerem pierwszym zainwentaryzowano książkę Alfreda Lampe pt. „Myśli o nowej Polsce”. W 1950 roku Biblioteka gminna udostępniała swój księgozbiór również w 12 punktach bibliotecznych w poszczególnych miejscowościach gminy. Z dokumentów archiwalnych wiemy, że jesienią 1951 roku Biblioteka gminna mieściła się w prywatnym mieszkaniu pani Hildowej. Pierwszymi czytelnikami Biblioteki najczęściej byli ludzie, którzy przybyli na te tereny po wojnie. Później proporcje te zmieniały się, czytała przede wszystkim młodzież szkolna, a za jej pośrednictwem i przykładem czytały też starsze pokolenia. W 1954 roku po reformie administracyjnej Biblioteka gminna została przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Dywitach i włączona do krajowej sieci bibliotecznej. Dekret dotyczący bibliotek stworzył podstawy prawne do ich funkcjonowania, a także gwarantował fundusze na  ich działalność. Na początku lat siedemdziesiątych Gromadzka Biblioteka Publiczna w Dywitach posiadała 6 punktów bibliotecznych. Wszystkie placówki posiadały łącznie 6 tysięcy woluminów. W 1971 roku na 6157 książek znajdujących się w dywickiej bibliotece, 3115 stanowiła literatura piękna, a pozostałe 3024 tomu literatura popularnonaukowa. Wówczas Biblioteka mieściła się w dwóch pokojach wydzielonych w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Natomiast punkty biblioteczne usytuowane były w szkołach lub Klubach Rolnika. Najczęściej z Bibliotek korzystały dzieci i młodzież do 19 roku życia, stanowiąc 70,6% ogółu czytelników. W 1976 roku biblioteki w całej gminie zarejestrowały 313 czytelników.  Dwa lata później utworzono filię biblioteczną w Tuławkach. Stan sieci bibliotecznej w tym czasie przedstawiał się następująco: Gromadzka Biblioteka w Dywitach, nowo otwarta filia w Tuławkach oraz 10 punktów bibliotecznych, w Brąswałdzie, Bukwałdzie, Frączkach, Gadach, Gradkach, Kieźlinach, Ługwałdzie, Nowych Włókach, Spręcowie i Zalbkach. Należy tu dodać, że w Dywitach i Tuławkach czytelnicy mogli korzystać z książek także na miejscu, w specjalnie do tego przygotowanych czytelniach. W latach osiemdziesiątych liczba bibliotek zaczęła spadać. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej na początku lat dziewięćdziesiątych. Taka tendencja widoczna była w tym okresie niestety w całym kraju. Spowodowane to było wielkimi zmianami politycznymi oraz brakiem odpowiednich przepisów prawnych. Na przestrzeni lat losy biblioteki kształtowały się różnie. Były zmiany lokalu, łączenie i rozdzielanie z innymi instytucjami kultury, a nawet próby podjęcia decyzji o jej zamknięciu, ale nie doszło do ich realizacji. W chwili obecnej Biblioteka Publiczna w Dywitach działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury  i mieści się w budynku szkoły. W skład Biblioteki głównej wchodzą dwie filie  w Kieźlinach i w Sętalu.  Czytelnicy mają do dyspozycji ok. 16 tys. woluminów, 20 tytułów czasopism bieżących, możliwość skorzystania z czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Biblioteka posiada także katalog on-line, dzięki czemu czytelnicy mogą przeglądać nasze zasoby biblioteczne nie wychodząc z domu oraz zamawiać i rezerwować wybrane pozycje. Osoby niepełnosprawne i chore mogą zamawiać książki przez telefon, które będą dostarczane pod wskazany adres na terenie Dywit. W Bibliotece organizowane są także różne spotkania, wernisaże, wystawy, lekcje biblioteczne oraz inne działania kulturalno-edukacyjne promujące książkę i bibliotekę. Na koniec 2019 roku ogólny stan liczbowy księgozbioru we wszystkich naszych placówkach wyniósł 15794 woluminy, natomiast liczba czytelników to 1464 osoby.

Kierownik: Celina Kosin

Bibliotekarz: Aleksandra Bondarow-Rojczyk

Tekst: Celina Kosin

                     

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

Skip to content